Multifunction DAQ

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

finding the algorithm link

Tôi gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm thuật toán và các thuật ngữ toán học được sử dụng trong lọc hạt trong mô-đun tầm nhìn.

Tôi có thể tìm thấy các thuật toán được sử dụng trong các VI khác như ngưỡng trên trang.ni.com.

Ai đó có thể cho tôi một liên kết trong đó thuật toán được sử dụng được mô tả chi tiết.

Xin lỗi, cảm ơn

 
0 Kudos
Message 1 of 2
(1,739 Views)

Hi Inana88,

The link below would probably be the best place to get eyes on your issue:

LABVIEW VIETNAM

https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Vietnam/gp-p/5096

Jiwhan S.
Technical Support Engineer
National Instruments
0 Kudos
Message 2 of 2
(1,655 Views)