LabVIEW

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

i2c

Cho mình hỏi có ae nào làm arduino giao tiếp I2C, kết nối nhiều board arduino với nhau không

0 Kudos
Message 1 of 3
(834 Views)

@luanb1503863 wrote:

Cho mình hỏi có ae nào làm arduino giao tiếp I2C, kết nối nhiều board arduino với nhau không


Google Translate: Can I ask if any of you guys have made arduino I2C communication, connecting many arduino boards together

 

While I have used I2C with a Arduino to communicate with peripherals I never tried anything like this. In theory this should work I don't know enough about I2C. My limited understanding I see the Arduino is an I2C Master and all the peripherals are I2C slaves. You will have to figure out how to the several masters to talk to each other or set all but one Arduino as I2C slaves.

 

Google Dịch: Trong khi tôi đã sử dụng I2C với Arduino để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi, tôi chưa bao giờ thử bất cứ điều gì như thế này. Về lý thuyết, điều này sẽ hoạt động Tôi không biết đủ về I2C. Hiểu biết hạn chế của tôi Tôi thấy Arduino là một I2C Master và tất cả các thiết bị ngoại vi là nô lệ I2C. Bạn sẽ phải tìm ra cách để một số bậc thầy nói chuyện với nhau hoặc đặt tất cả trừ một Arduino làm nô lệ I2C.

========================
=== Engineer Ambiguously ===
========================
0 Kudos
Message 2 of 3
(789 Views)

minh cung dang test ket noi nhiu board nhung van chua duoc. send the duoc ma chua doc lai duoc from slave.

ban co lam duoc chua?

0 Kudos
Message 3 of 3
(708 Views)