From 02:00 AM CST Saturday, February 4 - 06:00 AM CST Saturday, February 4, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

LabVIEW

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

communicate

Em mới sử dụng Labview, em đang có 1 máy đo điện DCR và 1 máy đo lực ( Force, Stroke), em có kiểu dữ liệu đầu vào dạng số. em có 1 giới hạn điện trở, Force và Stroke để so sánh xem sản phẩm của em có đạt yêu cầu hay không. nếu đạt thì hiển thị giá trị hiện tại của cả 3, báo đèn xanh(pass) cho cả 3 và lưu vào database. còn không đạt thì hiển thị giá trị hiện tại và báo đèn đỏ ( false) cho giá trị không đạt yêu cầu và không lưu vào database. Em cảm ơn.

0 Kudos
Message 1 of 1
(355 Views)