LabVIEW

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Thiết kế bảng điều khiển giám sát thời điểm đánh lửa bằng LabVIEW

Dạ em chào mn ạ !

Hiện em là sv là nhận 1 project cuối kì của thầy về đề tài "Thiết kế bảng điều khiển giám sát thời điểm đánh lửa bằng LabVIEW" (Design a ignition timing monitoring dashboard by LabVIEW) nhưng em không biết phải làm sao và bắt đầu từ đâu vì em chưa đc học về labview và cũng không biết làm như thế nào ! Các anh chị giúp em với !

Mong được mn giúp đỡ ạ

0 Kudos
Message 1 of 4
(404 Views)

I don't know why google is not offering to translate this, it usually asks. What language is this? 

0 Kudos
Message 2 of 4
(322 Views)

Per Chrome Translation:

 

Yes hello me!

Currently, I am a student and receive one of your final projects on the topic " Design an ignition timing monitoring dashboard by LabVIEW" (Design an ignition timing monitoring dashboard by LabVIEW) but I don't know what to do and start. from where because I haven't learned about labview and don't know how to do it! Brothers and sisters help me!

I hope you can help me

 

 

-AK2DM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"It’s the questions that drive us.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0 Kudos
Message 3 of 4
(319 Views)

This is not a bad place to start: 

https://www.ni.com/getting-started/labview-basics/dataflow

 

Also see youtube 

0 Kudos
Message 4 of 4
(316 Views)