LabVIEW Vietnam

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

lưu mã lỗi trên labview

Solved!
Go to solution

Mọi người cho mình hỏi chút: giờ em muốn lưu mã lỗi của sản phẩm sau khi test thì làm như thế nào ạ.... thanks

 

0 Kudos
Message 1 of 5
(129 Views)

Nói rõ hơn đi bạn. Bạn muốn lưu vào đâu?

0 Kudos
Message 2 of 5
(111 Views)
Solution
Accepted by topic author nghiaku123

Em có thể viết vào .csv file, database.

0 Kudos
Message 3 of 5
(100 Views)

sản phẩm của mình có 3 lỗi:

lỗi thứ nhất mình gắn là : A

lỗi thứ hai mình gắn là : B

lỗi thứ ba mình gắn là : C

mình muốn nhận biết từng lỗi để phân loại ra băng tải

 

0 Kudos
Message 4 of 5
(93 Views)

Thường thì phần khó không phải là lưu ở đâu mà làm sao track được kết quả nào của sản phẩm nào. Có thể dùng barcode reader và gắn barcode trên sản phẩm.

0 Kudos
Message 5 of 5
(88 Views)