LabVIEW Vietnam

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Giúp đỡ Khóa luận

Em chào mọi người ạ tình hình là em có làm mô phỏng mặt máy radar nhưng sau khi làm xong không biết do lượng dữ liệu nhiều hay sao mà chương trình chạy giật giật, các thông số truyền về sau không mượt đúng thời gian quy định mà bị delay 1 khoảng thời gian.

Ai có thời gian rảnh hỗ trợ e khắc phục ạ. Em cảm ơn

 

0 Kudos
Message 1 of 1
(1,481 Views)