LabVIEW Vietnam

Chroma 6314 labview driver

Hi all,
Mình đang bắt đầu sử dụng labview để điều khiển hệ thống tải giả.  với việc sử dụng driver labview do chroma cung cấp (http://www.chromaate.com/drivers/index)
nhưng khi mình chạy thử 1 chương trình (chroma63xx getting started) giao tiếp qua cổng rs232c . thì hệ thống tải có nhận và hoạt động 1 số chức năng (on/off, chuyển chế độ cc/cv/cr , static/dynamic) tuy nhiên tới phần gán giá trị constant value thì lại không hoạt động/ không gán được giá trị (vd mình muốn set 3A load nhưng khi gõ 3A vào khung level1/2  hệ thống tải không hoạt động theo ) 
có khả năng driver bị lỗi ko?. vì mình chưa chỉnh sửa gì cả. chỉ mới vừa bật lên và kiểm tra có kết nối không thôi
xin cảm ơn!

0 Kudos
Message 1 of 2
(79 Views)
1 REPLY 1
Highlighted

Re: Chroma 6314 labview driver

Bạn tìm tập lệnh SCPI cho thiết bị tải DC của bạn, mở blog diagram của driver mà bạn down, check lại cú pháp lệnh xem chuẩn chưa (đối chiếu giữ cú pháp lệnh của tài liệu hãng và cú pháp trong driver chuẩn chưa).

Bạn có thể check từng câu lệnh riêng để kiểm chứng, ko cần dùng đến driver vộiSmiley Happy

0 Kudos
Message 2 of 2
(72 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.