Curriculum and Labs for Engineering Education

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Lab 5 - double-sideband suppressed carrier lab 5 + USRP 2920

Tôi đang bắt đầu tìm hiểu về Labview gặp một số lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi cách khắc phục chúng không?

"Nút gọi phương thức này không thể tìm thấy mục tiêu của nó. Mục tiêu có thể đã được di chuyển, xóa hoặc đổi tên thành Tên mục tiêu : Basic Multitone.gvi "

"Sự phụ thuộc không thể giải quyết hoặc không tải: Basic Multitone.gvi"